Save to shopping list
Create a new shopping list

Regulamin

  1. Definicje

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.euchwyty.pl;

   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.euchwyty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   7. Prowadzący sklep (Sprzedawca) – Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa, NIP 5342277552;

   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.euchwyty.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.euchwyty.pl, prowadzony jest przez Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa, NIP 5342277552;

   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;

   4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

    2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

    3. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.euchwyty.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka;

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. Przedmiotu zamówienia;

    2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;

    3. Wybranej metody płatności;

    4. Wybranego sposobu dostawy;

    5. Przewidywanego czasu dostawy;

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty;

   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  5. Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

   2. Sposoby i koszty Dostawy zamówionych Towarów opisane są szczegółowo w zakładce "Dostawa"

   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  6. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT;

   2. Metody płatności za Zamówienie opisane są szczegółowo w zakładce "Dostawa".

  7. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru;

   2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarcza wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem;

   3. Oświadczenie należy przesłać na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa lub na adres mailowy: info@euchwyty.pl

   4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   5. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

   6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia do nas zwracanego towaru;

   7. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   8. Koszt wysyłki wymienianego lub zwracanego towaru ponosi Klient.

  8. Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas);

   2. Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym został do nas dostarczony zwracany towar w ustalony przez Państwa sposób.

  9. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego;

   2. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru ponosi producent lub dystrybutor. Okresy gwarancyjne są różne i uzależnione od rodzaju produktu oraz producenta. 

   3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

   4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym Towarze, można go odesłać na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   5. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu oraz adres mailowy;

   6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

    1. Zażądać obniżenia ceny Towaru;

    2. Odstąpić od Umowy sprzedaży;

    3. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad;

   7. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru;

   8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Towaru;

   9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty dostarczenia reklamowanego Towaru oraz koszt odesłania Towaru do Klienta;

   10. Gdy reklamacja nie zostanie uznana wszelkie koszty dostawy ponosi Klient.

  10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów;

   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać na adres: info@euchwyty.pl;

   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów: [wpisać nazwy przedmiotów od kupna których Konsument chce odstąpić];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta;
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.

 

Wzór formularza wymiany towaru
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym proszę o wymianę zakupionych rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów, które Konsument chce wymienić];
 • Przyczyna wymiany;
 • Proszę o wymianę na: [podać nazwę nowego przedmiotu];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta (adres na który zostanie wysłany wymieniany towar);
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel