Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

  1. Definicje

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.euchwyty.pl;

   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.euchwyty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   7. Prowadzący sklep (Sprzedawca) – Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa, NIP 5342277552;

   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.euchwyty.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.euchwyty.pl, prowadzony jest przez Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa, NIP 5342277552;

   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;

   4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

    2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

    3. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.euchwyty.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka;

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. Przedmiotu zamówienia;

    2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;

    3. Wybranej metody płatności;

    4. Wybranego sposobu dostawy;

    5. Przewidywanego czasu dostawy;

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty;

   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  5. Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

   2. Sposoby i koszty Dostawy zamówionych Towarów opisane są szczegółowo w zakładce "Dostawa"

   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  6. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT;

   2. Metody płatności za Zamówienie opisane są szczegółowo w zakładce "Dostawa".

  7. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru;

   2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarcza wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem;

   3. Oświadczenie należy przesłać na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa lub na adres mailowy: info@euchwyty.pl

   4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   5. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

   6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia do nas zwracanego towaru;

   7. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   8. Koszt wysyłki wymienianego lub zwracanego towaru ponosi Klient.

  8. Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas);

   2. Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym został do nas dostarczony zwracany towar w ustalony przez Państwa sposób.

  9. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego;

   2. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru ponosi producent lub dystrybutor. Okresy gwarancyjne są różne i uzależnione od rodzaju produktu oraz producenta. 

   3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

   4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym Towarze, można go odesłać na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa;

   5. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu oraz adres mailowy;

   6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

    1. Zażądać obniżenia ceny Towaru;

    2. Odstąpić od Umowy sprzedaży;

    3. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad;

   7. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru;

   8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Towaru;

   9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty dostarczenia reklamowanego Towaru oraz koszt odesłania Towaru do Klienta;

   10. Gdy reklamacja nie zostanie uznana wszelkie koszty dostawy ponosi Klient.

  10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów;

   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać na adres: info@euchwyty.pl;

   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów: [wpisać nazwy przedmiotów od kupna których Konsument chce odstąpić];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta;
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.

 

Wzór formularza wymiany towaru
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym proszę o wymianę zakupionych rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów, które Konsument chce wymienić];
 • Przyczyna wymiany;
 • Proszę o wymianę na: [podać nazwę nowego przedmiotu];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta (adres na który zostanie wysłany wymieniany towar);
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel