Reklamacje

 1. Wszystkie produkty przez nas oferowane są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, której okres może być różny i zależny od uwarunkowań producenta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym towarze, można go odesłać na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i  nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od  wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta,  wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany  ponosi Sprzedawca.
 6. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru.
 7. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 8. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w  szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.