Wymiana i zwrot towaru

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@panfotelik.pl.
 4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa. Klient jest  zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep zwracanego towaru.
 6. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
 7. Koszt przesyłki wymienianego lub zwracanego towaru ponosi Klient.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail],
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów od kupna których Konsument chce odstąpić],
 • Data zawarcia umowy,
 • Adres Konsumenta,
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 • Data.

Wzór formularza wymiany towaru
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail],
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym proszę o wymianę zakupionych rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów, które Konsument chce wymienić],
 • Przyczyna wymiany,
 • Proszę o wymianę na towar: [podać nazwę nowego przedmiotu],
 • Data zawarcia umowy,
 • Adres Konsumenta (adres na który zostanie wysłany wymieniany towar),
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 • Data.